لوله بدون درز کاوه

نویسنده : glpipeco_user123 موضوع : مقالات پتروکاسپین بدون دیدگاه
kaveh seamless pipe لوله بدون درز کاوه از انواع لوله های بدون درز بوده که در سیستم های لوله کشی موتورخانه و تاسیسات نفت و گاز و همچنین سیستم های تحت فشار در نیروگاهها استفاده می شود. جز لوله های بدون درز درجه یک محسوب می شود که در سیستم های با فشار متوسط و [...]
اطلاعات بیشتر

لوله بدون درز فولادی

نویسنده : glpipeco_user123 موضوع : مقالات پتروکاسپین بدون دیدگاه
Carbon steel seamless pipe لوله بدون درز فولادی از انواع لوله های بدون درز بوده که در سیستم های لوله کشی موتورخانه و تاسیسات نفت و گاز و همچنین سیستم های تحت فشار در نیروگاهها استفاده می شود. جز لوله های بدون درز درجه یک محسوب می شود که در سیستم های با فشار متوسط [...]
اطلاعات بیشتر

لوله بدون درز اهواز

نویسنده : glpipeco_user123 موضوع : مقالات پتروکاسپین بدون دیدگاه
Ahvaz seamless pipe لوله بدون درز اهواز از انواع لوله های بدون درز بوده که در سیستم های لوله کشی موتورخانه و تاسیسات نفت و گاز و همچنین سیستم های تحت فشار در نیروگاهها استفاده می شود. جز لوله های بدون درز درجه یک محسوب می شود که در سیستم های با فشار متوسط و [...]
اطلاعات بیشتر

لوله مانیسمان کاوه

نویسنده : glpipeco_user123 موضوع : مقالات پتروکاسپین بدون دیدگاه
kaveh seamless pipe لوله مانیسمان کاوه از انواع لوله های بدون درز بوده که در سیستم های لوله کشی موتورخانه و تاسیسات نفت و گاز و همچنین سیستم های تحت فشار در نیروگاهها استفاده می شود. جز لوله های مانیسمان درجه یک محسوب می شود که در سیستم های با فشار متوسط و بالا استفاده [...]
اطلاعات بیشتر

لوله مانیسمان چینی

نویسنده : glpipeco_user123 موضوع : مقالات پتروکاسپین بدون دیدگاه
China seamless pipe لوله مانیسمان چینی از انواع لوله های بدون درز بوده که در سیستم های لوله کشی موتورخانه و تاسیسات نفت و گاز و همچنین سیستم های تحت فشار در نیروگاهها استفاده می شود. جز لوله های مانیسمان درجه یک محسوب می شود که در سیستم های با فشار متوسط و بالا استفاده [...]
اطلاعات بیشتر

لوله مانیسمان اهواز

نویسنده : glpipeco_user123 موضوع : مقالات پتروکاسپین بدون دیدگاه
Ahvaz seamless pipe لوله مانیسمان اهواز از انواع لوله های بدون درز بوده که در سیستم های لوله کشی موتورخانه و تاسیسات نفت و گاز و همچنین سیستم های تحت فشار در نیروگاهها استفاده می شود. جز لوله های مانیسمان درجه یک محسوب می شود که در سیستم های با فشار متوسط و بالا استفاده [...]
اطلاعات بیشتر

لوله مانیسمان اصفهان

نویسنده : glpipeco_user123 موضوع : مقالات پتروکاسپین بدون دیدگاه
Esfahan seamless pipe لوله مانیسمان اصفهان از انواع لوله های بدون درز بوده که در سیستم های لوله کشی موتورخانه و تاسیسات نفت و گاز و همچنین سیستم های تحت فشار در نیروگاهها استفاده می شود. جز لوله های مانیسمان درجه یک محسوب می شود که در سیستم های با فشار متوسط و بالا استفاده [...]
اطلاعات بیشتر